Osa 44. Kaavoitus

100 tarinaa tuulivoimasta -sarjassa nostetaan esille tuulivoima-alaan liittyviä faktoja ja tarinoita.

100 tarinaa tuulivoimasta - Julkaistu: 13.3.2019 - Teksti: Heidi Paalatie, Suomen Tuulivoimayhdistys ry

Alueidenkäytön suunnittelijat eli kaavoittajat on yksi niistä ammattikunnista, joita tuulivoimarakentaminen työllistää paljon – vaikka asiaa ei välttämättä tulla heti ajatelleeksi. Leijonanosassa Suomen tuulivoimahankkeista tehdään yleiskaava – ja sitä ennen yleiskaavan sisältövaatimusten (Maankäyttö- ja rakennuslaki) edellyttämät laajat selvitykset siitä, miten tuulivoima istuisi aiottuun ympäristöön. Osaan näistä lukuisista selvityksistä on tutustuttu tässä sarjassa viime viikkoina. Kaikki isot tuulivoimahankkeet tehdään poikkeuksetta yleiskaavaan perustuen.

Mutta otetaanpa askel taaksepäin muistin virkistämiseksi. Suomessa tehdään kaavoitusta monella tasolla.  Maakuntakaava on suuripiirteisin laji kaavahierarkiassamme. Maakuntakaavalla tarkastellaan koko maakunnan kattavaa maankäyttöä. Maakuntakaavaa tarkennetaan yleiskaavassa. Yleiskaava voi koskea maakunnassa koko kuntaa tai jotain kunnan osaa, kuten esimerkiksi tuulivoima-aluetta. Yleiskaavaa puolestaan tarkennetaan asemakaavassa. Maakuntakaavoissa osoitetaan aluevaraukset seudullisesti merkittäville tuulivoimapuistokokonaisuuksille.

Tuulivoimayleiskaavaa laatiessaan kaavoittaja kokoaa laaditut selvitykset sekä vaikutusten arvioinnit kaava-asiakirjoiksi. Kaavoittaja ohjaa koko kaavaprosessin ajan selvitysten laatijoita varmistaen, että selvitystentarkkuus sekä niiden perusteella tehtävä vaikutusten arviointi täyttää MRL:n edellyttämät vaatimukset.

Kaavaprosessi etenee pääsääntöisesti seuraavan kaavan mukaisesti: OAS – valmisteluvaihe – ehdotusvaihe - hyväksyminen. Tämän jälkeen alkaa rakennuslupavaihe. OAS viittaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan, jossa mm. määritellään, ketä kaikkia kaavaa tehtäessä kuullaan. Kaavan valmistelu- ja ehdotusvaiheissa kaava-asiakirjat ovat julkisesti nähtävillä ja kommentoitavina.

Valtuuston kaavapäätöksestä voi tehdä valituksen hallinto-oikeuteen ja sieltä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tällöin kaavoittaja laatii lausunnot ja vastineet valituksiin. Tuulivoimahankkeissa hanketoimijat tarjoavat usein tähän kohtaan juristin apua kaavoittajalle tueksi, koska kaavoittajilla ei ole välttämättä tietoa lainvalmisteluun liittyvästä aineistosta tai tietoa kaikista mahdollista asiaan liittyvistä ennakkotapauksista.

Tuulivoima-alueen etsinässä kunta saattaa itse olla aktiivinen, mutta pääsääntöisesti kiinnostus tuulivoimarakentamiseen kunnan alueelle syttyy hanketoimijan puolelta. Tällöin kaavoitus tehdään yleensä hanketoimijan kustannuksella, mikä onkin reilua, koska toimijaa kaava ensi sijaisesti myös palvelee.

Kunnilla on Suomessa kaavoitusmonopoli eli oikeus päättää alueidensa kaavoittamisesta - tai kaavoittamatta jättämisestä. Varsinaisen kaavoitustyön kunta voi tehdä itse tai ostaa tuulivoimakaavoja laatineelta konsultilta.

Juttuun on haastateltu Sitowisen kaupunkisuunnitteluosaston vanhempaa suunnittelijaa, Susanna Paanasta.

Mainoskuva